Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności.

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie

Data publikacji strony internetowej: 2016 rok

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów;

- możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarny, biały, żółty);

- możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony;

- strona wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).

Strona nie posiada:

- obrazki nie posiadają opisów alternatywnych;

-wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik;

- strona nie ma możliwości zmiany ułatwień dla osób niepełnosprawnych za pomocą skrótów klawiszowych;

- strona nie posiada wyszukiwarki;

- podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. Focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony:

Test - European Internet Inclusion Initiative Tingtun Checker z którego wynika, że strona internetowa

Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie spełnia  wymagania w 87,38%

Oświadczenie sporządzono dnia 22.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc.biblioteka@janow.pl
telefon: 34 3661609

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie z siedzibą ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduje się w budynku Urzędu Gminy Janów, do którego prowadzą 3 wejścia. Dwa wejścia od ulicy Częstochowskiej 1, jedno wejście od ulicy Plac Grunwaldzki 1. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma wind, osoby niepełnosprawne na wózkach nie mają dostępu do biblioteki ze względu na  schody. Biblioteka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada schodołazu lub platformy dla osób na wózkach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich: brak parkingu z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba wchodząca do Biblioteki z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem ponosi za zwierzę pełną odpowiedzialność.

Tłumacz języka migowego: w Bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, nie ma możliwości korzystania z usługi tłumacza on-line.

Kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Janowie jest możliwy przez:

- kontakt telefoniczny: 34 366 16 09

- pocztę e-mail: biblioteka@janow.pl

- korespondencję pisemną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów

- za pośrednictwem platformy e-PUAP

 

Filia Biblioteczna w Lgoczance, Lgoczanka 1A 42-253 Janów

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: lokal usytuowany jest na I piętrze, do lokalu prowadzą wewnętrzne schody. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: W budynku nie ma windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich: brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym: do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba wchodząca do Biblioteki z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem ponosi za zwierzę pełną odpowiedzialność.

Tłumacz języka migowego: w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kontakt z Filią w Lgoczance jest możliwy przez:

- pocztę e-mail: lgoczankafilia@janow.pl

- korespondencję pisemną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów z dopiskiem Filia w Lgoczance.

 

Filia Biblioteczna w Żurawiu, Żuraw ul. Kościelna 19 42-253 Janów

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: lokal usytuowany jest w budynku wolnostojącym na podwyższonym parterze, do lokalu prowadzą zewnętrzne schody. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: W budynku nie ma windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich: brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym: do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba wchodząca do Biblioteki z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem ponosi za zwierzę pełną odpowiedzialność.

Tłumacz języka migowego: w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kontakt z Filią w Żurawiu jest możliwy przez:

- pocztę e-mail: zurawfilia@janow.pl

- korespondencję pisemną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
ul. Częstochowska 1 42-253 Janów z dopiskiem Filia w Żurawiu.